Font Size

Cpanel

ค้นหาใน Google.co.th ค้นหาในเว็บ ค้นหาใน กรมสุขภาพจิต

สิทธิบัตรทอง

สิทธิบัตรทอง


สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (บัตรทอง)

กรณีปกติ
                    ในการเข้ารับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการประจำที่ระบุในบัตร  ผู้ประสงค์ใช้สิทธิควรแสดงบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนก่อนทุกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งหากความเจ็บป่วยนั้นเกินความสามารถ  ทางหน่วยบริการประจำนั้นๆ จะทำหนังสือส่งตัวผู้ป่วยให้ไปรับการรักษาในหน่วยบริการในระบบส่งต่อการรักษาพยาบาลตามการวินิจฉัยทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรณีอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
                    เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุและอยู่ห่างไกลจากหน่วยบริการที่ระบุในบัตร  โดยเป็นการเจ็บป่วยที่หากไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีแล้วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต  หรือทำให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติ  รวมทั้งการเจ็บป่วยที่มีลักษณะรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้  เช่น  โรคจิตเฉียบพลัน  เป็นต้น  สามารถใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับการรักษาจากหน่วยบริการของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุดได้  ทั้งนี้สามารถใช้บริการกรณีฉุกเฉินและกรณีอุบัติเหตุได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สิทธิประโยชน์  ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (บัตรทอง)
        -  การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์  และการคลอดบุตร
        -  การดูแลสุขภาพเด็ก  พัฒนาการของเด็ก  รวมถึงวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
        -  บริการวางแผนครอบครัว  ได้แก่  การให้คำแนะนำปรึกษาแก่คู่สมรส  รวมทั้งการคุมกำเนิด
        -  การตรวจ  การวินิจฉัย  การรักษาโรค  และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
        -  ค่ายาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชีหลักแห่งชาติ
        -  ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ  ระหว่างพักรักษาตัว  ณ  หน่วยบริการ
        -  การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นโรค   ได้แก่  การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  เบาหวาน การตรวจมะเร็งปากมดลูก  เป็นต้น
        -  บริการทันตกรรม  ได้แก่  อุดฟัน  ถอนฟัน  ขูดหินปูน  เป็นต้น
        -  บริการแพทย์แผนไทย  ได้แก่  ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย  การนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
       -  บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  สำหรับคนพิการตาม พ.ร.บ.  การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534  หรือคนพิการที่ได้รับการตรวจประเมินว่ามีความพิการอยู่ในเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนด  และได้รับลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง (ท.74) สามารถขอรับบริการเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ 


                                     

 

 

 
You are here