Font Size

Cpanel

ค้นหาใน Google.co.th ค้นหาในเว็บ ค้นหาใน กรมสุขภาพจิต

การขึ้นทะเบียนผู้พิการ

 

             เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนคนพิการ  (ยื่นขอจดทะเบียนฯ ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดทุกจังหวัด)

                                              หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียน
1.  เอกสารรับรองความพิการ  โดยแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการ  จำนวน  1  ฉบับ
2.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัว
     ต่างด้าว  ในกรณีเป็นผู้เยาว์ใช้สูติบัตร  พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร                จำนวน  1  ชุด
3.  ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร                                  จำนวน  1  ชุด
4.  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว                                                                        จำนวน  2  รูป

สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ 

มาตรา 20
            
คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ  ดังต่อไปนี้
1.  การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ค่าอุปกรณ์  เครื่องช่วยความพิการ  และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ
2.  การศึกษาตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสม
3. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน  การมีงานทำ  การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
4.  การยอมรับและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองเท่าเทียมบุคคลทั่วไป
5.  การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาบริการสาธารณะ
6.  ข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสาร  บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ
7.  บริการล่ามภาษามือ
8.  สิทธิที่จะนำสัตว์นำทาง  เครื่องมือหรืออุปกรณ์นำทางหรือเครื่องช่วยพิการติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง
9.  การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
10. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  การมีผู้ช่วยคนพิการ  หรือการจัดสวัสดิการอื่น

 

                                           

 
You are here