วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม

วิสัยทัศน์

“เป็นเลิศด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนระดับประเทศ”

พันธกิจ

1.ให้บริการสุขภาพจิตที่มุ้งเน้นการรักษาในระดับตติยภูมิ ที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

2.พัฒนาความเป็นเลิศด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็ง

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

4.สนับสนุนเสริมพลังและกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการบริการ ด้านสุขภาพจิตของสถานบริการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 9

ค่านิยมร่วม

สุขกับงาน สานสร้างคุณค่า พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น