คลินิกและบริการพิเศษ

 1. คลินิกผู้สูงอายุ

ให้บริการตรวจ รักษาผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมอารมณ์และจิตใจในผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน เวลา 08.30 – 12.00 น.

ผู้ป่วยใหม่

 • คัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัญหาหลงลืม หากสงสัยโรคทางกายแนะนำตรวจโรคทางกายตามโรคทางกายตามระบบ กรณีสงสัยโรคจิตเวชอื่นให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามระบบต่อไป
 • ส่งเวชระเบียนเพื่อทำบัตรผู้ป่วยใหม่ และทำแฟ้มเวชระเบียน
 • สัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยใหม่ ประเมินแบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม ประเมินซึมเศร้า 2Q , 8Q , 9Q
 • ส่งพบแพทย์เพื่อตรวจสภาพจิต และตรวจทางระบบประสาทหรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมตามสหวิชาชีพ ตามประเด็นการส่งตรวจของแพทย์ เช่น การตรวจ
  ทางจิตวิทยาด้วยแบบทดสอบ MMSE MOCE 3MS และแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย สั่งการรักษา
 • ส่งห้องเบอร์ 16 เพื่อให้บริการปรึกษาแก่ผู้ดูแล โดยเน้นเรื่องการจัดการความเครียด และประเมินแบบทดสอบความรู้สึกเป็นภาระญาติเพื่อติดตามผลหลังการรักษา 6 เดือน
 • ส่งต่อจุดประสานงานกลางเพื่อนัดเข้าคลินิกสุขใจ หรือนัดส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมในการตรวจรักษาครั้งต่อไป
 • ส่งห้องยาเพื่อรับยาและให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาโดยเภสัชกร

ผู้ป่วยเก่า

 • ส่งเวชระเบียนเพื่อค้นแฟ้มเวชระเบียน กรณีเป็นผู้ป่วยเก่า และประทับตรายาง “คลินิกสุขใจ”
 • ช่างน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ และประเมินซึมเศร้า 2Q
 • ส่งพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย สั่งการรักษา
 • ส่งห้องเบอร์ 16 เพื่อให้โปรแกรมจิตสังคมบำบัดที่สอดคล้องกับความสำคัญของปัญหา โดยประเมินแบบทดสอบก่อนและหลังการบำบัดเมื่อครบโปรแกรมจิตสังคมบำบัด
 • ส่งต่อจุดประสานงานกลางเพื่อนัด หรือส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมในการตรวจรักษาครั้งต่อไป
 • ส่งห้องยาเพื่อรับยาและให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาโดยเภสัชกร

 1. บริการแพทย์แผนไทย
 • นวดประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษา
 • นวดประคบสมุนไพร เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
 • การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการบำบัดโรค
 • การประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดโรค
 • การทับหม้อเกลือเพื่อการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
 • นวดเพื่อการผ่อนคลายสุขภาพ
 • นวดน้ำมันเพื่อสุขภาพนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
 • เก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อการผ่อนคลาย

วันเวลาให้บริการ

 • ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 30 น.
 • นอกเวลาราชการ วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.30 – 00 น.

ขั้นตอนการมารับบริการแพทย์แผนไทย

 1. ติดต่อทำบัตรที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ
 2. ติดต่อจองคิวนัดหมายที่แผนกแพทย์แผนไทย กรณีบริการที่ไม่สามารถให้บริการในวันนั้นได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีตารางนัดหมายผู้รับบริการท่านอื่นไว้แล้ว
 3. รับบริการตามความต้องการโดยใช้เวลาในการรับบริการครั้งละ 1 ชั่วโมง

 

 

 1. บริการทันตกรรม

วันเวลาให้บริการ

ให้บริการประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.

ขั้นตอนการมารับบริการทันตกรรม

ผู้ป่วยใหม่

 1. ติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับทำบัตรผู้ป่วยใหม่
 2. ติดต่อทำบัตรที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยยื่นเอกสาร
  บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ติดต่อห้องทันตกรรม ชั้น 1 อาคารทันตกรรม (อาคารขวามือจากประตูทางเข้าด้านหน้าโรงพยาบาล)

ผู้ป่วยเก่า

ยื่นบัตรประจำตัวที่ห้องทันตกรรม ชั้น 1 อาคารทันตกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น