บริการผู้ป่วยใน

บริการผู้ป่วยใน

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงไม่สามารถดูแลที่บ้านได้ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง ญาติ ชุมชนหรือทรัพย์สิน ผู้ป่วยจะได้รับรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย การบริการผู้ป่วยใน แบ่งตามระยะความรุนแรงของอาการ คือ ระยะAcute Phase และระยะ Sub Acute Phase โดยแบ่งพื้นที่การดูแลตาม area base ดังนี้

 1. การรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
  • ระยะAcute Phase เน้นการรักษาด้วยยาเป็นหลัก บางรายอาจใช้การรักษาด้วยไฟฟ้าร่วมด้วย ระยะเวลานอนเรือน 14 วัน ดังนี้

1.1.1       หอเฟื่องฟ้า ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชหญิง

1.1.2      ผู้ป่วยจิตเวชชาย แบ่งหอผู้ป่วยตาม area base ดังนี้

– หอพิรุณทอง ให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

– หอผกากรอง 1 ให้บริการผู้ป่วยที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

– หอพุทธรักษา ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย / ผู้ป่วยพิเศษชาย(ใช้สิทธิข้าราชการ)

เมื่อผู้ป่วยอาการทางจิตทุเลา  จะย้ายผู้ป่วยไปดูแลในระยะ Sub Acute Phase

 • ระยะ Sub Acute Phase การรักษายังรักษาด้วยยา ร่วมกับการบำบัดฟื้นฟูทางจิตสังคม ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย/ครอบครัวโดยทีมสหวิชาชีพ กรณีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนทางด้านครอบครัว/ชุมชน ต้องมีการเตรียมความพร้อมร่วมกับครอบครัว/ชุมชน ระยะเวลานอนเรือน 31 วันดังนี้
  • หอทองอุไร ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชหญิง
  • ผู้ป่วยจิตเวชชาย แบ่งหอผู้ป่วยตาม area base ดังนี้

– หอผกากรอง 2 ให้บริการผู้ป่วยที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

– หอพวงชมพู 1 ให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

 1. Node 1 รพ.เทพรัตน์ ประกอบด้วยอำเภอ 1) อ.เมืองนครราชสีมา 2)อ.โนนไทย 3)อ.สูงเนิน 4)อ.พระทองคำ 5)อ.โนนสูง 6)อ.สีคิ้ว 7)อ.ขามทะเลสอ และ8)อ.ขามสะแกแสง
 2. Node 6 รพ.ด่านขุนทด ประกอบด้วยอำเภอ 1)อ.ด่านขุนทดและ2)เทพารักษ์

–  หอพวงชมพู 2 ให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

 1. Node 2 รพ.ปากช่อง ประกอบด้วยอำเภอปากช่อง
 2. Node 3 รพ.พิมาย ประกอบด้วยอำเภอ 1)อ.พิมาย 2)อ.จักราช 3)อ.เมืองยาง 4)อ.คง 5)ห้วยแถลง 6) อ.ชุมพวง 7)อ.ลำทะเมนชัย 8)อ.เฉลิมพระเกียรติ และ9)อ.โนนแดง
 3. Node 4 รพ.โชคชัย ประกอบด้วยอำเภอ 1)อ.โชคชัย 2)อ.ปักธงชัย 3)อ.เสิงสาง 4) อ.ครบุรี 5)อ.วังน้ำเขียว และ6)อ.หนองบุนนาก
 4. Node 5 รพ.บัวใหญ่ ประกอบด้วยอำเภอ 1) อ.บัวใหญ่ 2) อ.แก้งสนามนาง 3)บัวลาย 4)อ.ประทาย 5) อ.บ้านเหลื่อม และ6)อ.สีดา

 

 • หอพุทธรักษา ให้บริการผู้ป่วยพิเศษชาย(ใช้สิทธิข้าราชการ)และผู้ป่วยสูงอายุชาย

นอกจากนี้มีการนำระบบการดูแลแบบรายกรณี (Case management) มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง  (Serious Mental Illness with High Risk to Violence: SMI-V) และผู้ป่วยที่Re Admit ภายใน 90 วัน

 

 1. การจำหน่ายผู้ป่วย

เมื่อผู้ป่วยอาการทางจิตทุเลา ได้รับการเตรียมความพร้อมในการกลับสู่ชุมชน  สามารถกลับไปรับประทานยาต่อเนื่องที่บ้าน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ และต้องมีญาติมารับกลับ หรือบางกรณีอาจพิจารณาให้ผู้ป่วยกลับบ้านเอง โดนรถโยสารสาธารณะ ในกรณีที่ญาติไม่สามารถมารับกลับได้ และผู้ป่วยสามารถเดินทางกลับเองได้ หรืออาจพิจารณานำส่งที่บ้าน ยกเว้นผู้ป่วยที่ไม่มีญาติหรือติดต่อญาติไม่ได้ เช่น กรณีผู้ป่วยที่บังคับรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลับไปอยู่ในชุมชนได้ โรงพยาบาลจะประสานเพื่อส่งไปสถานสงเคราะห์ต่อไป และผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการนัดมารับยาต่อเนื่องและให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก จนกว่าแพทย์จะพิจารณาส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือสั่งหยุดการรักษา

 

 1. การต่อแลต่อเนื่อง

เมื่อจำหน่ายผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน หอผู้ป่วยที่จำหน่ายจะส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแก่เครือข่ายเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชน และป้องกันการกลับเป็นซ้ำ โดยโปรแกรม ThaiCoC ทุกราย ยกเว้นผู้ป่วยที่ส่งสถานสงเคราะห์ หรือไม่มีเลข 13 หลัก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น